Actualité
24/08/17 – 

Délibérations de la séance publique du 11 août 2017

Lire  les délibérations de la séance                                Écouter les délibérations de la séance
Veuillez cliquer sur une des images ci-dessus pour écouter ou lire les différentes délibérations

Pour la majorité des séances, vous pouvez obtenir un CD contenant les discussions d'une séance, sur simple demande, auprès du secrétariat communal.

15/10/15 – 

Leit alleguer,

 

D'Flüchtlingshëllef leeft op Volltouren, an den OLAI an d'Flüchtlingsstrukturen sinn hoffnungslos iwwerlaascht vun all de guddgemengten Aktiounen vun de Leit, fir Gezei, Iessen a sosswelch Saachen ze spenden. Fir dass sou guddgemengten Aktiounen e succès hun an net zu Frustratiounen féieren, well se net méi kënnen ugeholl ginn, ass et besser, et gët ee sech eng Struktur, fir dës Aktiounen zentral ze koordinéieren an sech ze konzertéieren, wat wou gebraucht gët.

 

A wa mir dann iwwer kuerz oder laang och eng Flüchtlingsstruktur an de Kanton kréien, oder Flüchtlingsfamillen bei eis opgeholl solle ginn, da si mir gudd virbereed, souwuel materiell wéi organisatoresch a logistesch. Agéieren statt reagéieren ass ëmmer besser, da gët een net kaal erwëscht.

 

Duerfir wëlle mir en Arbechtsgrupp zesummesetzen, deen en Noutfallplang ausschafft fir sou Situatiounen. Mir kucken, wou et Méiglechkeete gët, fir Leit ënnerzebréngen, wa mir vun der Regierung opgefuerdert ginn, der opzehuelen, a wou eng zentral Struktur kéint hikommen, wann dat de Fall soll sinn. Sou steet keng Gemeng eleng do mat der Situatioun, mee kritt Hëllef vum ganze Kanton. Et gët scho Gemengen, déi ganz aktiv amgaange sinn, Ennerkënft z'organiséieren.

 

Da kucke mir, wou en Dépôt méiglech ass, fir Saachen ze stockéieren, déi un d'Flüchtlingen verdeelt solle gin. Do kënnt alles hin, den triage gët organiséiert vun allem, wat erakënnt, fir dass mir gesinn, wat mir hun, fir ze verdeelen, a wat nach gebraucht gët - do kann dann erëm gezielt opgeruff gin, dat ze bréngen. Da gët dat kee sou e Chaos a mir kréien déi Saachen, déi wirklech gebraucht ginn.

 

Da maache mir Lëschten mat all deene bénévolen, déi sech mellen, fir ze hëllefen, sief dat am triage, am Saache siche goën resp. se an d'Strukturen ze féieren, beim Hëllefen, eis Sprooch/Schrëft bäizebréngen, asw. Mir froën, ween wat fir eng Hëllef ubidde wëll a wéini en disponibel ass.

 

Mir wëlle mat den Dokteren, mat den Apdikten, mat de kierchleschen Organisatiounen, mat de karitativen Ariichtungen (Croix-Rouge, Caritas, ...), mam OS Care a mat den Geschäfter an Entreprisen aus dem Kanton zesummeschaffen.

 

Dofir hei en Opruff un d'Gemengen, d'commissions d'intégrations, all Veräiner a Clibb, all Organisatiounen, all Geschäftsleit an all Privatleit - wann dir eppes wëllt fir d'Flüchtlingshëllef maachen, da wend iech un den Arbechtsgrupp vum Réidener Kanton, fir dass mir dat gemeinsam ugoë kënnen.

 

Mir wäerten en Internetsite ariichten, wou dir iech kënnt informéieren an aschreiwen, dee mir op den Internetsite vun de jeweilege Gemengen wäerte setzen an d'Kontaktadress vum Arbechtsgrupp an de Gemengebued vun alle Gemengen publizéieren.

 

Bis daat steet, kënnt dir är Gemeng kontaktéieren, déi är Donneeën an är Iddien sammelt an un den Arbechtsgrupp weiderleet.

 

Villmols merci am viraus fir är Mathëllef !!

 

De Réidener Kanton


07/02/15 – 

Publication des budgets annuels,  

versions approuvées par

le Ministre de l'Intérieur

 


11/11/14 – 
Rédener Schwemm

Vidéo publicitaire Réidener Schwemm

plus d'info (lien externe)

26/06/14 – 
Youthforwork

 

Perspektiv fir jonk Leit am Réidener Kanton

 

Youth4Work hilft konkret bei:

·         der Suche nach einer Lehr-,  einer Arbeitsstelle oder einer Ausbildung

·         konkrete Betreuung bei administrativen Belangen

·         eine umfassende Situationsanalyse und Zieldefinition

·         Individuelle Maßnahmen zur Zielerreichung

·         Talentanalyse mit dem Ziel, den Berufswunsch zu konkretisieren

·         Betreuung bis zur und nach der Zielerreichung

Perspective pour jeunes gens du Canton de Redange 

 

Youth4Work te fournit gratuitement et sans obligations de ta part:

 

• Un interlocuteur qui te prend au sérieux.
• Un coaching individuel comprenant une assistance de formuler des souhaits, tes centres d’intérêt, des points forts et tes faiblesses.
• Une présentation des différentes formules d’apprentissage et du monde du travail ainsi qu’une mise en relation avec ton profil personnel.
• Une assistance quand aux acheminements, formalités et opportunités d’accès à des voies de formation existantes ou/et à créer.
• Ton intégration dans le monde du travail par des stages d’intégration et notre soutien dans la recherche d’un emploi ou d’un apprentissage.

 

plus d'info (lien externe)

macommune.lu
© Administration Communale de Vichten