Actualité
31/01/17 – 

A l'occasion des prochaines élections communales du 8 octobre 2017, les citoyens non-luxembourgeois, peuvent faire valoir leur droit de vote en présentant une demande d'inscription sur la liste électorale au plus tard le 14 juillet 2017
Les non-luxembourgeois, qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, y sont maintenus.
Lors des journées nationales d’inscription, samedi, 13 mai 2017 samedi, 1er juillet 2017 les bureaux de l'administration communale seront ouverts de 10:30 à 12:00 heures
Pour s'inscrire, il faut:
• être âgé(e)  de 18 ans accomplis au jour des élections;
• jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans L’État de résidence ou dans L’État d'origine;
• être domicilié(e) au Grand-Duché de Luxembourg depuis cinq ans au moins au moment de l'inscription.

Formulaire d'inscription

Pièces à joindre:
• copie d'un document d'identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport)
• certificat(s) de résidence des 5 dernières années
Pour les habitants inscrits, la participation aux élections devient obligatoire. En cas de déménagement, le transfert du droit de vote dans une autre commune se fait automatiquement.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser au bureau de la population: tél.  83 87 38 1

EINTRAGUNG IN DIE WÄHLERLISTEN für die Kommunalwahlen vom 8.Oktober 2017
Um an den Kommunalwahlen am 8. Oktober 2017 teilnehmen zu können, haben die ausländischen Mitbürger die Möglichkeit, sich in die Wählerlisten einschreiben zu lassen bis zum 14. Juli 2017
Bereits eingeschriebene Wähler brauchen keinen neuen Antrag zu stellen.
Nationale Einschreibungstermine: Samstag, 13. Mai 2017, Samstag,   1. Juli 2017 : die Büros der Gemeindeverwaltung sind geöffnet von 10:30 bis 12:00 Uhr.
Um an den Gemeindewahlen teilzunehmen, muss man:
• am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben
• rechtsfähig und wahlberechtigt sein
• seit mindestens 5 Jahren im Großherzogtum Luxemburg wohnen.

Antragsformular

Zum Antrag fügen Sie bitte bei:
• eine Kopie Ihres gültigen Ausweises oder Reisepasses
• Aufenthaltsbescheinigungen der letzten 5 Jahre
In die Wählerlisten eingetragene ausländische Wähler unterliegen den gleichen Bedingungen wie die luxemburgischen Wähler, d.h.  Wahlpflicht.
Im Fall eines Umzugs in eine andere Gemeinde wird das Wahlrecht automatisch übertragen.
Für weitere Auskünfte:  Tel. 83 87 38 1


15/10/15 – 

Leit alleguer,

 

D'Flüchtlingshëllef leeft op Volltouren, an den OLAI an d'Flüchtlingsstrukturen sinn hoffnungslos iwwerlaascht vun all de guddgemengten Aktiounen vun de Leit, fir Gezei, Iessen a sosswelch Saachen ze spenden. Fir dass sou guddgemengten Aktiounen e succès hun an net zu Frustratiounen féieren, well se net méi kënnen ugeholl ginn, ass et besser, et gët ee sech eng Struktur, fir dës Aktiounen zentral ze koordinéieren an sech ze konzertéieren, wat wou gebraucht gët.

 

A wa mir dann iwwer kuerz oder laang och eng Flüchtlingsstruktur an de Kanton kréien, oder Flüchtlingsfamillen bei eis opgeholl solle ginn, da si mir gudd virbereed, souwuel materiell wéi organisatoresch a logistesch. Agéieren statt reagéieren ass ëmmer besser, da gët een net kaal erwëscht.

 

Duerfir wëlle mir en Arbechtsgrupp zesummesetzen, deen en Noutfallplang ausschafft fir sou Situatiounen. Mir kucken, wou et Méiglechkeete gët, fir Leit ënnerzebréngen, wa mir vun der Regierung opgefuerdert ginn, der opzehuelen, a wou eng zentral Struktur kéint hikommen, wann dat de Fall soll sinn. Sou steet keng Gemeng eleng do mat der Situatioun, mee kritt Hëllef vum ganze Kanton. Et gët scho Gemengen, déi ganz aktiv amgaange sinn, Ennerkënft z'organiséieren.

 

Da kucke mir, wou en Dépôt méiglech ass, fir Saachen ze stockéieren, déi un d'Flüchtlingen verdeelt solle gin. Do kënnt alles hin, den triage gët organiséiert vun allem, wat erakënnt, fir dass mir gesinn, wat mir hun, fir ze verdeelen, a wat nach gebraucht gët - do kann dann erëm gezielt opgeruff gin, dat ze bréngen. Da gët dat kee sou e Chaos a mir kréien déi Saachen, déi wirklech gebraucht ginn.

 

Da maache mir Lëschten mat all deene bénévolen, déi sech mellen, fir ze hëllefen, sief dat am triage, am Saache siche goën resp. se an d'Strukturen ze féieren, beim Hëllefen, eis Sprooch/Schrëft bäizebréngen, asw. Mir froën, ween wat fir eng Hëllef ubidde wëll a wéini en disponibel ass.

 

Mir wëlle mat den Dokteren, mat den Apdikten, mat de kierchleschen Organisatiounen, mat de karitativen Ariichtungen (Croix-Rouge, Caritas, ...), mam OS Care a mat den Geschäfter an Entreprisen aus dem Kanton zesummeschaffen.

 

Dofir hei en Opruff un d'Gemengen, d'commissions d'intégrations, all Veräiner a Clibb, all Organisatiounen, all Geschäftsleit an all Privatleit - wann dir eppes wëllt fir d'Flüchtlingshëllef maachen, da wend iech un den Arbechtsgrupp vum Réidener Kanton, fir dass mir dat gemeinsam ugoë kënnen.

 

Mir wäerten en Internetsite ariichten, wou dir iech kënnt informéieren an aschreiwen, dee mir op den Internetsite vun de jeweilege Gemengen wäerte setzen an d'Kontaktadress vum Arbechtsgrupp an de Gemengebued vun alle Gemengen publizéieren.

 

Bis daat steet, kënnt dir är Gemeng kontaktéieren, déi är Donneeën an är Iddien sammelt an un den Arbechtsgrupp weiderleet.

 

Villmols merci am viraus fir är Mathëllef !!

 

De Réidener Kanton


06/06/15 – 

Délibérations des séances publiques


Pour la majorité des séances, vous pouvez obtenir un CD contenant les discussions d'une séance, sur simple demande, auprès du secrétariat communal.

07/02/15 – 

Publication des budgets annuels,  

versions approuvées par

le Ministre de l'Intérieur

 


11/11/14 – 
Rédener Schwemm

Vidéo publicitaire Réidener Schwemm

plus d'info (lien externe)

26/06/14 – 
Youthforwork

 

Perspektiv fir jonk Leit am Réidener Kanton

 

Youth4Work hilft konkret bei:

·         der Suche nach einer Lehr-,  einer Arbeitsstelle oder einer Ausbildung

·         konkrete Betreuung bei administrativen Belangen

·         eine umfassende Situationsanalyse und Zieldefinition

·         Individuelle Maßnahmen zur Zielerreichung

·         Talentanalyse mit dem Ziel, den Berufswunsch zu konkretisieren

·         Betreuung bis zur und nach der Zielerreichung

Perspective pour jeunes gens du Canton de Redange 

 

Youth4Work te fournit gratuitement et sans obligations de ta part:

 

• Un interlocuteur qui te prend au sérieux.
• Un coaching individuel comprenant une assistance de formuler des souhaits, tes centres d’intérêt, des points forts et tes faiblesses.
• Une présentation des différentes formules d’apprentissage et du monde du travail ainsi qu’une mise en relation avec ton profil personnel.
• Une assistance quand aux acheminements, formalités et opportunités d’accès à des voies de formation existantes ou/et à créer.
• Ton intégration dans le monde du travail par des stages d’intégration et notre soutien dans la recherche d’un emploi ou d’un apprentissage.

 

plus d'info (lien externe)

macommune.lu
© Administration Communale de Vichten